ساعت حرکت مترو کرج به تهران و بالعکس

در جدول زیر برنامه زمان بندی حرکت متروهای عادی و سریع السیر خط 5 متروی تهران کرج از مبدا ایستگاه گلشهر به سمت ایستگاه صادقیه و بالعکس را مشاهده می کنید.

توجه داشته باشید که ممکن است به دلیل شرایط ترافیکی خط، قطار مورد نظر در ساعت اعلام شده به ایستگاه نرسد.

ساعت حرکت مترو از تهران (صادقيه) به سمت گلشهر

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:00-06:00

30 دقيقه

05:00-06:00

30 دقيقه

06:15-15:10

30 دقيقه

06:00-06:20

20 دقيقه

06:00-06:20

20 دقيقه

15:10-19:30

20 دقيقه

06:20-07:30

7 دقيقه

06:20-10:30

10 دقيقه

19:30-22:30

30 دقيقه

07:30-10:30

10 دقيقه

10:30-14:00

15 دقيقه

 

 

10:30-16:00

15 دقيقه

14:00-19:00

10 دقيقه

 

 

16:00-21:00

10 دقيقه

19:00-22:30

15 دقيقه

 

 

21:00-22:30

15 دقيقه

 

 

 

ساعت حركت متروی تندرو از تهران (صادقیه) به سمت گلشهر

مبدا

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

 

 

 

تهران (صادقيه)

7:30-7:15-7:00-6:45-6:30
10:00-9:30-9:00-8:30-8:00
12:30-12:00-11:30-11:00-10:30
15:00-14:30-14:00-13:30-13:00
17:00-16:40-16:20-16:00-15:30
18:40-18:20-18:00-17:40-17:20
20:20-20:00-19:40-19:20-19:00
21:00-20:40

 8:30-8:00-7:30-7:00-6:30

11:00-10:30-10:30-9:30-9:00

13:30-13:00-12:30-12:00-11:30

15:20-15:00-14:40-14:20-14:00

17:00-16:40-16:20-16:00-15:40

18:40-18:20-18:00-17:40-17:20

21:00-20:30-20:00-19:30-19:00

ارم سبز

19:27-18:27

——

ساعت حرکت مترو از گلشهر به سمت تهران (صادقيه)

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:00-05:30

15 دقيقه

05:00-05:30

15 دقيقه

06:00-15:00

30 دقيقه

05:30-10:00

10 دقيقه

05:30-10:00

10 دقيقه

15:00-19:00

20 دقيقه

10:00-15:00

15 دقيقه

10:00-13:30

15 دقيقه

19:00-22:30

30 دقيقه

15:00-20:00

10 دقيقه

13:30-17:30

10 دقيقه

 

 

20:00-21:00

15 دقيقه

17:30-21:00

15 دقيقه

 

 

21:00-22:00

20 دقيقه

21:00-22:00

20 دقيقه

 

 

22:00-22:30

30 دقيقه

22:00-22:30

30 دقيقه

 

ساعت حركت متروی تندرو از گلشهر به سمت تهران (صادقیه)

مبدا

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

گلشهر

06:40-6:20-6:00-5:40-5:15

8:20-8:00-7:40-7:20-7:00

10:00-9:40-9:20-9:00-8:40

12:30-12:00-11:30-11:00-10:30

15:00-14:30-14:00-13:30-13:00

17:30-17:00-16:30-16:00-15:30

20:00-19:30-19:00-18:30-18:00

21:00-20:30

 

 

6:40-6:20-6:00-5:40-5:15

8:20-8:00-7:40-7:20-7:00

10:00-9:40-9:20-9:00-8:40

12:30-12:00-11:30-11:00-10:30

15:00-14:30-14:00-13:30-13:00

17:30-17:00-16:30-16:00-15:30

20:00-19:30-19:00-18:30-18:00

21:00-20:30

 

محمدشهر

7:10-6:30-5:50 

7:10 

كرج

7:15-6:35-5:55 

7:15 

وردآورد

7:31-6:51-6:11 

7:31 

به روز رسانی شده در آبان ماه 1398

کلمات مرتبط: زمان حرکت متروی تهران به کرج، زمان حرکت متروی تهران به گلشهر، ساعت حرکت متروی گلشهر، ساعت حرکت متروی تندرو کرج، برنامه زمان متروی سریع السیر کرج به تهران، برنامه حرکت مترو سریع السیر تهران به گلشهر